top of page

European Union

Technology of legged robots, as a platform for sensors in decentralised inspection systems

MAB Robotics Sp. z o.o. is realising a project

 PL: ,,Technologia robotów kroczących jako platformy nośnej dla sensorów w rozproszonych systemach inspekcyjnych – projekt i walidacja w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”

EN: "Technology of legged robots, as a platform for sensors in decentralised inspection systems - design and validation in close to real conditions" financed from European funds.

Project funds from EU: 800 000,00 zł

fundusze Europejskie inteligentny rozwój logo
Rzeczpospolita Polska logo
NCBiR logo
Unia Europejska logo

Gitex Global

Udział w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

fundusze Europejskie logo
samorząd województwa wielkopolskiego logo
Unia Europejska logo

MAB Robotics Sp. z o.o. korzysta ze wsparcia w ramach Programu „Wsparcie prawne dla startupów”, które jest finansowane ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Rzeczpospolita Polska logo
bottom of page